پیاده سازی انواع فایل های صوتی
بایگانی ماهیانه: تیر ۱۳۹۵

داستان رابعه و بکتاش از عطار

فریدالدین عطار داستان رابعه اولین زن شاعر را در کتاب الهی نامه خود به این صورت نقل نموده است. چنین قصه, که دارد یاد هرگز؟ چنین کاری, که را افتاد هرگز؟ رابعه. یگانهْ دختر کعب امیر بلخ بود. چنان لطیف

پست شده در داستان, مشاهیر
Design by saberi564