یک تجربه از تسکین درد کمر

یک تجربه
اگر شما هم دچار آسیب دیدگی مهره های ستون فقرات و کمر درد هستید این تجربه را امتحان کنید.
تمرین اول:
۱- ابتدا یک لباس راحت بپوشید.
۲- به پشت روی زمین بخوابید.
۳- پا ها را از زانو خم کرده، به طوری که کف پاهایتان روی زمین باشد.
۴- با هر دو دست زیر پا ها را در ناحیه اتصال به زانو بگیرید و پا ها را به روی شکم خم کنید.
۵- در حالی که پا ها بر روی شکم جمع می باشد با صدای بلند و با مکث از یک تا پانزده بشمارید
۶- پس از رسیدن به عدد پانزده پا ها را به حالت اول بر گردانید و یا کلا باز کنید و نفس بگیرید.
۷- بعد از چند ثانیه استراحت دوباره تمرین را تکرار کنید.
۸- این کار را تا چهار مرتبه تکرار کنید.
۹- اگر در ناحیه کمر درد شدید احساس کردید از انجام تمرین خودداری کنید.
۱۰- اگر درد کمرتان تسکین یافت به مدت یک ماه و روزانه یک بار این تمرین را انجام دهید.
۱۱- بعد از گذشت یک ماه و احساس تسکین در درد کمر به تمرین دوم بپردازید.

تمرین دوم:
۱- به پشت بر روی زمین بخوابید.
۲- پا ها را از زانو خم کنید به طوری که کف پا ها روی زمین قرار گیرد.
۳- با هر دو دست زیر زانوی راست را بگیرید و آن را به طرف شکم بکشید و با مکث از شماره یک تا پانزده بشمارید.
۴- این کار را برای هر یک از دو پا چهار مرتبه و هر بار تا پانزده شماره تکرار کنید.
۵- این تمرین را به مدت یک ماه هر روز یک مرتبه انجام دهید.
۶- بعد از یک ماه احساس تسکین زیادی در درد کمر خواهید کرد. بنابراین به تمرین سوم بپردازید.

تمرین سوم:
۱- به پشت بر روی زمین بخوابید.
۲- پا ها را از زانو خم کنید و کف پا ها را بر روی زمین قرار دهید.
۳- همان طور که کف پا ها بر روی زمین است باسن را بالا دهید به طوری که از روی زمین بلند شود و با مکث از یک تا پانزده بشمارید.
۴- این کار را به مدت یک ما و هر روز یک بار با چهار شماره پانزده تایی انجام دهید.
تذکر مهم: در طول تمرینات باید به مرور ازدرد کمر شما کاسته شده و رو به بهبودی بروید بنابراین اگر احساس کردید که همچنان دچار درد شدید هستید توصیه می شود در هر مرحله که هستید از ادامه تمرین ها خودداری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید