مباهله چیست

مباهله چیست
یکی از رویدادهای صدر اسلام که نشانهای بر حقانیت دعوت حضرت محمد (ص) است مباهلۀ مسیحیان نجران با پیامبر است. مباهله درخواست لعن و نفرین الهی برای اثبات حقانیت است و بین دو طرفی رخ می‌دهد که هر کدام ادعای حقانیت دارند.
مسیحیان نجران در صدر اسلام دربارۀ حضرت عیسی مسیح مجادلۀ فراوان با حضرت محمد (ص) داشتند. واقعه مباهله در ۲۴ذی‌الحجه سال نهم هجری روی داد و آیه ۶۱ سوره آل عمران معروف به آیه مباهله به آن اشاره دارد.

ترجمۀ آیه مباهله

هرگاه بعد از علم و دانشی که دربارۀ مسیح به تو رسیدهباز کسانی با تو به مُهاجه و ستیز برخیزند به آنها بگو بیائید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را. ما زنان خویش را دعوت نمائیم، شما هم زنان خود را! ما از نفوس خود دعوت کنیم شما هم از نفوس خود، آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم.

در روز مباهله پیامبر اسلام حضرت فاطمه(س) و حسنین و حضرت علی(ع) را با خود برد و به آنها گفت: من دعا میکنم و شما آمین بگویید. مسیحیان که دیدند پیامبر عزیزترین کسانش را با خود آورده از مباهله خودداری کردند.

دیدگاهتان را بنویسید