پیاده سازی انواع فایل های صوتی
بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2015

شهریار

  از زندگانیم، گِله دارد جوانیم شرمنده‌ی جوانی از این زندگانیم دارم هوای صحبت یاران رفـــــــــته را یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم گوش زمین به ناله‌ی من نیست آشنا مـــــــن طایر شکسته پَر آسمانیم گیرم که آب

پست شده در معاصر
Design by saberi564